% voltooid
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in je browser. Hierdoor kun je mogelijk niet alle vragen in deze vragenlijst beantwoorden. Kijk de instellingen van je browser na.
Publieksbevraging Nationale Energie- en Klimaatplan

 

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan vormt de basis van het Belgische klimaat- en energiebeleid sinds 2020 en beschrijft de ambities en maatregelen die nodig zijn om onze nationale doelstellingen voor 2030 en daarna te bereiken.

De federale overheid draagt met haar maatregelen en beleid uit het Federaal Energie- en Klimaatplan bij aan het nationale plan, dat samen met de gewesten wordt opgesteld. Tegen de zomer van 2024 verwacht Europa een bijgewerkte versie van het Belgische plan. Met deze bevraging ontvangen wij graag jouw mening over het bijgewerkte Nationaal Energie- en Klimaatplan.

Het merendeel van de bevraging gaat over het federale plan, maar ze bevat ook twee vragen over het beleid dat gedeeld wordt met de gewesten. Bevragingen over de puur gewestelijke bijdragen binnen het nationale plan vonden en vinden eveneens plaats.

 

Publieksbevraging Nationaal Energie- en Klimaatplan

 

Goeiendag,

 

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Economie organiseren in het voorjaar van 2024 een publieksbevraging om de mening te weten van de Belgen over de ontwerpversie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan.

 

In deze context nodigen wij je uit om een vragenlijst in te vullen die ongeveer 40 minuten zal duren.

Alle informatie die je ons stuurt blijft strikt anoniem en vertrouwelijk. In geen geval zullen je individuele gegevens worden gecommuniceerd of gebruikt voor andere doeleinden dan de analyse van deze bevraging.

 

Bedenk dat je specifieke rechten hebt met betrekking tot de bescherming van je gegevens. Voor meer informatie kun je ons privacybeleid raadplegen op incidence.be

 

Kunnen we, nadat je dit hebt gelezen, ervan uitgaan dat je ons toestemming hebt gegeven om je gegevens te verwerken?

 

Dit is een verplichte vraag

Publieksbevraging Nationaal Energie- en Klimaatplan

 

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan vormt de basis van het Belgische klimaat- en energiebeleid sinds 2020 en beschrijft de ambities en maatregelen die nodig zijn om onze nationale doelstellingen voor 2030 en daarna te bereiken.

 

De federale overheid draagt met haar maatregelen en beleid uit het Federaal Energie- en Klimaatplan bij aan het nationale plan, dat samen met de gewesten wordt opgesteld. Tegen de zomer van 2024 verwacht Europa een bijgewerkte versie van het Belgische plan. Met deze bevraging ontvangen wij graag jouw mening over het bijgewerkte Nationaal Energie- en Klimaatplan.

 

Het merendeel van de bevraging gaat over het federale plan, maar ze bevat ook twee vragen over het beleid dat gedeeld wordt met de gewesten. Deze twee vragen zijn het resultaat van een beslissing van de Nationale Klimaatcommissie. De gewesten hebben zelf een openbaar onderzoek ingesteld naar hun bijdrage aan het plan.

 

Inleiding

Met klimaatverandering staan we voor één van de grootste uitdagingen die de mens ooit heeft gekend. Na de Overeenkomst van Parijs hebben de EU-lidstaten besloten om samen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, en om tegen 2050
Om klimaatneutraal te zijn, moet de uitstoot van broeikasgassen in evenwicht zijn met de opslag ervan. Broeikasgassen opslaan kan in de bodem, in bossen of met technologische oplossingen.
te zijn.

 

*Niet-industrieel: dat wil zeggen de sectoren die niet onder de Europese koolstofmarkt (ETS) vallen. Dit zijn voornamelijk transport, landbouw, bouw en afval.

 

Deze doelstellingen werden in april 2023 vastgelegd in de Europese Klimaatwet. Om deze Europese doelstellingen te halen, is een totale omwenteling nodig van onze samenleving en de energie die we produceren en gebruiken. Dat zal een impact hebben op alle sectoren, zoals: transport, gebouwen, industrie, en landbouw. We moeten zo snel mogelijk afstappen van fossiele brandstoffen en overschakelen op hernieuwbare energiebronnen. Dat noemen we de energietransitie.

 

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen - zoals steenkool, olie en aardgas - komen er immers koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen vrij. Die houden warmte vast in onze atmosfeer en dragen bij tot de opwarming van de aarde.

 

Mening over klimaatbeleid

We zouden graag je mening kennen over een aantal stellingen.

Ik weet niet zeker hoe erg klimaatverandering is.
Ik maak me zorgen om klimaatverandering.
Klimaatverandering is een probleem dat dringend aangepakt moet worden.

Mening over klimaatbeleid

We zouden graag je mening kennen over een aantal stellingen.

De federale regering moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan, zowel binnen als buiten België (via steun aan ontwikkelingslanden).
De federale regering moet alles in het werk stellen zodat we in 2050 niet of nauwelijks nog gebruik maken van energiebronnen die broeikasgassen uitstoten, zoals aardgas, steenkool en olie.
De klimaatuitdaging biedt kansen om de sociale cohesie tussen burgers te versterken, hun levenskwaliteit te verbeteren en de economie een duw in de rug te geven.
Om de klimaatuitdaging efficiënt en effectief aan te pakken moet er een betere samenwerking zijn tussen de federale overheid en de deelstaten.

Strategische keuzes  

Bij het opstellen van een Federaal Energie- en Klimaatplan moeten er strategische keuzes worden gemaakt. Die keuzes vormen de basis voor ons toekomstige energiesysteem.

Hier vind je een lijst met doelen die beleidsmakers kunnen nastreven.

 

Wat zouden jouw prioriteiten zijn?

Om je prioriteiten aan te duiden verdeel je 30 punten over de doelen die jij het belangrijkst vindt. Hoe meer punten je een bepaald doel geeft, hoe belangrijker je dit doel vindt.

De som moet gelijk zijn aan 30.
Elk antwoord moet minimaal 0 zijn
In deze velden mogen alleen gehele getallen worden ingevoerd.
  • Resterend: 30
  • Totaal:
Andere, namelijk…

Strategische keuzes  

 

Stel je voor dat jij beslissingen mag nemen over het federale klimaat- en energiebeleid in België. Omdat de tijd en middelen beperkt zijn, moeten er keuzes worden gemaakt.

 

Welke van volgende maatregelen die de regering al goedkeurde, vind jij de belangrijkste?

 

Duid in volgorde van belangrijkheid vijf maatregelen aan, met op nummer 1 de belangrijkste en op 5 de minst belangrijke.

 

Kies maximaal 5 antwoorden

Strategische keuzes  

Stel je voor dat jij beslissingen mag nemen over het federale klimaat- en energiebeleid in België. Omdat de tijd en middelen beperkt zijn, moeten er keuzes worden gemaakt.

 

Hieronder vind je enkele voorstellen van Belgische en buitenlandse experts. Welke van deze mogelijke maatregelen vind je de 5 belangrijkste voor het toekomstige Federaal Energie- en Klimaatplan?

 

Duid de voor jou 5 belangrijkste aan in volgorde van belangrijkheid, 1 is hierbij het belangrijkst.

 

Kies maximaal 5 antwoorden

Fiscaliteit

In vergelijking met onze buurlanden zijn de elektriciteitsprijzen in België hoger en de prijzen voor stookolie en gas voor verwarming relatief lager. De belastingen verklaren voor een groot deel dit verschil, vooral door de bijzonder lage belastingen (accijnzen) voor fossiele brandstoffen, voornamelijk gas en stookolie. Hierdoor wordt de installatie van koolstofarme verwarmingssystemen zoals warmtepompen niet aangemoedigd.

 

Wat de belastingen in de gebouwensector betreft, van welke maatregel ben je voorstander?

 

Fiscaliteit

Op dit moment krijgen transportbedrijven een terugbetaling van een deel van de belasting (accijnzen) op de diesel die ze gebruiken. In de afgelopen jaren is die terugbetaling wat verlaagd, maar deze subsidie voor de fossiele brandstof diesel blijft zeker tot 2026 bestaan. Per liter diesel krijgen transportbedrijven nu ongeveer 20 eurocent belasting terugbetaald.

 

Wat wil jij dat er gebeurt met deze terugbetaling van de belasting op diesel voor bedrijven in de transportsector?

 

Fiscaliteit

In 2021 werd beslist om het systeem van bedrijfswagens in België te hervormen. Vanaf eind 2026 zullen enkel nog elektrische voertuigen fiscaal aftrekbaar zijn.

Met het wettelijke
Het mobiliteitsbudget is een budget dat werkgevers op jaarbasis aan werknemers toekennen als alternatief voor de traditionele bedrijfswagen. Die werknemers kunnen dat budget dan volgens hun eigen voorkeur over verschillende duurzame alternatieven verdelen, of voor een meer milieuvriendelijke wagen kiezen.
Voor meer informatie bezoek mobiliteitsbudget.be.
dat de federale overheid in 2019 invoerde, kunnen werknemers met recht op bedrijfswagen dit recht bovendien inruilen voor andere mobiliteitsopties.

 

Ben jij op het gebied van de fiscale regeling rond bedrijfswagens voorstander van :

 

Fiscaliteit

Sinds 2005 bestaat er in de EU een C02-heffing voor de uitstoot van broeikasgassen in de industrie en elektriciteitsproductie, en sinds enkele jaren ook in de luchtvaart. Vanaf 2027 wordt dit systeem verder uitgebreid naar gebouwen, wegvervoer en activiteiten door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).

Voor het gebruiken van fossiele brandstoffen zal men vanaf dan dus meer moeten betalen. De inkomsten van dit nieuwe systeem zullen grotendeels naar de EU-lidstaten zelf gaan.

 

België heeft op dit moment nog niet beslist hoe het die inkomsten zal gebruiken. De federale overheid voorziet wel om het federale deel van die inkomsten door te storten naar alle huishoudens en naar de kmo’s die deze nieuwe belastingen moeten betalen. Dit systeem wordt de Klimaatbonus genoemd. De omvang en de vorm van dit klimaatdividend zullen afhangen van de Europese onderhandelingen en de nationale verdeling ervan tussen de federale overheid en de gewesten.

 

Welk van de drie mogelijke beleidskeuzes om het geld te herverdelen verkies jij?

 

Je mag slechts één keuze maken.

 

Meer specifiek:
Meer specifiek:
Meer specifiek:

Fiscaliteit

De overheid speelt een belangrijke rol bij het richting geven van financiële stromen naar meer duurzame technologieën en toepassingen.

Hoe belangrijk vind je volgende maatregelen?

Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zouden elk jaar in een plan moeten toelichten wat zij zullen doen om de uitstoot van de projecten die ze financieren in lijn te brengen met de beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.
Omdat de sector van de fossiele brandstoffen (steenkool, aardgas en aardolie) een groot aandeel heeft in het veroorzaken van de klimaatverandering, moet de financiële sector haar steun aan en investeringen in deze sector in kaart brengen, openbaar publiceren en uitstippelen hoe ze uit deze sector zal stappen.
De federale overheid moet stoppen met het financieren van niet-duurzame activiteiten (waaronder fossiele brandstoffen). Zij stelt daarbij een lijst op van klimaatschadelijke activiteiten die zij niet langer mag financieren.

Mobiliteit

Hoe sneller een voertuig rijdt, hoe meer brandstof het verbruikt. Dit verband is bovendien
Uit een studie van het Duitse Milieuagentschap blijkt dat wie zijn snelheid van 120 km/uur naar 100 km/uur verlaagt, ongeveer 15 à 20% minder brandstof verbruikt en een vergelijkbaar percentage minder broeikasgassen uitstoot. Per 100 kilometer ben je 5 à 10 minuten trager, maar dit bespaart ongeveer 1,5 liter benzine en tussen 2,5 en 3 euro*. Bovendien vermindert 100 km/u rijden de files en ook het risico op en de ernst van ongevallen.
*Gebaseerd op een benzineprijs van EUR 1,84/l. Bron: berekening FOD Mobiliteit op basis van de test uitgevoerd door RTBF.
:

hoe hoger de snelheid, hoe hoger het brandstofverbruik per kilometer. 

Nu je dit weet, zou je dan bereid zijn om:

Zou je een wet aanvaarden die de toegestane snelheid op snelwegen verlaagt?

Mobiliteit

Er zijn de afgelopen jaren veel investeringen gedaan om de spoorwegen in België te verbeteren, met als doel meer reizigers aan te trekken.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste factoren om meer mensen te overtuigen de trein te nemen?

Je kunt maximaal drie antwoorden aanduiden. Geef ze alle drie een nummer, waarbij nummer 1 voor jou de belangrijkste factor is.

 

Kies maximaal 6 antwoorden

Mobiliteit

Heb je je eigen wagen?
Welk type motor heeft deze wagen?
Wat zijn voor jou de belangrijkste drempels om over te stappen naar een volledig elektrische wagen?
meerdere antwoorden mogelijk

Mobiliteit

Om mensen ertoe aan te zetten om alternatieven voor de auto te gebruiken, voerde de federale overheid in 2019 een mobiliteitsbudget in. Hiermee kunnen werknemers hun bedrijfswagen of hun recht op een bedrijfswagen inruilen voor een

Dit mobiliteitsbudget kan momenteel gebruikt worden voor:

Optie 1– een milieuvriendelijke bedrijfswagen: werknemers kunnen kiezen voor een elektrische auto of een auto die aan bepaalde normen voldoet.

Optie 2- duurzame vervoersmiddelen en huisvestingskosten: werknemers kunnen kiezen uit verschillende duurzame vervoersmiddelen, zoals een fiets, een elektrische motor, (georganiseerd) openbaar vervoer of een deelauto; werknemers die in een straal van 10 kilometer van hun werk wonen, kunnen ook hun huur, of de rente en aflossing van hun hypotheek met het mobiliteitsbudget betalen.

Optie 3 - geld: wordt het mobiliteitsbudget niet volledig gebruikt voor optie 1 en/of 2, dan kan de werknemer het resterende bedrag in geld ontvangen. Op dit bedrag betaalt de werknemer een speciale belasting van om en bij de 38%.

.

 

Maak jij gebruik van het mobiliteitsbudget?

Ben je er tevreden over?
Wat kan er beter?
Je hebt geen mobiliteitsbudget omdat:
Waarom ben je er niet in geïnteresseerd?

Circulaire economie

Consumenten krijgen niet altijd voldoende informatie om te weten of een product of een dienst duurzaam is; of integendeel het leefmilieu, de biodiversiteit of het klimaat schaadt. Momenteel vind je vaak ‘groene claims’ in reclame of op verpakkingen. Europa werkt aan een manier om die claims te controleren, zodat enkel nog correcte beweringen worden getoond.

 

De federale regering bereidt daarnaast een ‘herstelbaarheidsindex’ voor. Dat is een label dat verplicht zou worden voor onder meer stofzuigers, wasmachines, tv-toestellen, laptops en fietsen. Met een kleurcode en een score zie je meteen hoe herstelbaar een product is. Zo kan de consument inschatten hoelang een product meegaat. Een nieuwe aankoop vermijden is immers goedkoper én beter voor het milieu. Is iets stuk, dan is het momenteel vaak niet mogelijk om het te laten herstellen, of is het laten herstellen duurder dan een nieuw product kopen.

 

In welke mate zou de vermelding van een herstelbaarheidsindex van een product op verkoopwebsites en in winkels je aankoop beïnvloeden?

 

Circulaire economie

Zou je na aankoop van een product met herstelbaarheidsindex ook gebruikmaken van de herstelmogelijkheden?
Wat zouden de voorwaarden zijn opdat je het product wel binnendoen voor reparatie?

Internationale klimaatfinanciering

Als je kijkt naar de totale uitstoot van broeikasgassen, dan heeft België volgens ClimateWatch sinds de Industriële Revolutie bijna drie keer meer uitgestoten dan alle Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara samen. Die uitstoot blijft in de atmosfeer hangen en veroorzaakt ook elders klimaatverandering. We noemen dit de

Ontwikkelingslanden hebben naar verhouding een veel kleinere ecologische voetafdruk: de uitstoot van de 46 minst ontwikkelde landen samen bedroeg in 2019 slechts de helft van die van de Europese Unie. 

Maar toch krijgen de ontwikkelingslanden de meeste gevolgen van de opwarming van de aarde te verduren: door hun geografische ligging, hun afhankelijkheid van natuurlijke grondstoffen en de beperkte financiële middelen die ze hebben. Ze moeten zich dus dringend aanpassen aan klimaatverandering en de gevolgen ervan.

Sinds 2008 hebben al minstens 300 miljoen mensen hun huizen moeten ontvluchten vanwege de gevolgen van de klimaatopwarming.

Op de internationale klimaattop in Kopenhagen in 2009 werd daarom afgesproken dat ontwikkelde landen samen elk jaar 100 miljard zouden voorzien voor klimaatactie en --beleid in ontwikkelingslanden. Maar dat cijfer is nooit gehaald.

.

 

België verbindt zich ertoe om financieel bij te dragen aan het klimaatbeleid in de minst ontwikkelde landen. Tot in 2024 draagt de federale overheid jaarlijks minstens 100 miljoen euro (0,06% van de federale begroting) bij. De gewesten dragen samen ook nog eens ongeveer 35 miljoen bij, dit maakt in totaal 135 miljoen euro (of 11,7 euro per inwoner). 

Nederland bijvoorbeeld gaf in 2021 619 miljoen euro per jaar (€ 35/inwoner), Duitsland 7,8 miljard euro (€ 94/inwoner) en Frankrijk 5,8 miljard euro (€ 86/inwoner). Er is echter wel kritiek van het maatschappelijke middenveld dat de klimaatfinanciering van grote donorlanden als Frankrijk voornamelijk uit leningen bestaat.

In hoeverre moet de federale bijdrage voor klimaatfinanciering in ontwikkelingslanden van ons land worden aangepast?

Energietransitie

De Noordzee biedt een enorm potentieel voor betaalbare hernieuwbare energieproductie.

Windturbineparken op zee zijn onmisbaar in het Belgische energie- en klimaatplan: zonder de grote windturbines op onze Noordzee kunnen we de Europese doelstellingen voor België voor hernieuwbare energie tegen 2030 onmogelijk halen.

De federale overheid is bevoegd voor het garanderen van de energieproductie en voor de ontwikkeling van wind- en andere energie op de Noordzee. In 2021 besliste de federale regering om meer windenergie op zee te voorzien.

 

In hoeverre ga je akkoord gaat met volgende stellingen?

De overheid moet zorgen voor meer bewustzijn rond de capaciteiten en mogelijkheden die energie uit windturbineparken op zee kan opleveren in België.
Consumenten moeten meer betrokken worden bij de organisatie en bouw van nieuwe windturbineparkprojecten in de Noordzee en de energie die deze genereren. Ik ben geïnteresseerd om als burger deze projecten mee te helpen financieren en zo mede-eigenaar (aandeelhouder) te worden.
Er is een nieuw eiland in de Noordzee gepland, dat de windmolenparken op zee met het vasteland verbindt en nieuwe verbindingen met het buitenland mogelijk maakt. De investeringen in dit project zijn van essentieel belang om meer hernieuwbare energie te hebben en onze energievoorziening groener te maken.
Er moet gezocht worden naar bijkomende plaatsen in de Belgische Noordzee voor de bouw van windmolenparken, zelfs als dat ten koste van andere economische activiteiten is.
Het versterken van het elektriciteitsnetwerk op het land is noodzakelijk om onze hernieuwbare energie uit windmolenparken op zee aan land te brengen. Investeringen in nieuwe hoogspanningslijnen zoals Ventilus en de Boucle du Hainaut zijn daarom van essentieel belang.

Energietransitie

Tegen 2030 moet
In het kader van de aanpassing van de richtlijn hernieuwbare energie wordt dit minstens 29% in 2030 ten opzichte van het bruto finaal energiegebruik en wordt het toepassingsgebied ook uitgebreid tot lucht en scheepvaart. Lidstaten kunnen er ook voor kiezen om de broeikasgasintensiteit van de sector te verlagen met 14,5%
van de energie die de transportsector gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Die Europese doelstelling kan behaald worden door de inzet van hernieuwbare elektriciteit of

 Biobrandstoffen zijn brandstoffen die slechts beperkt kunnen worden gebruikt in de transportsector als alternatief voor fossiele brandstoffen. De meest gebruikte biobrandstoffen in België zijn gemaakt op basis van voedingsgewassen (92% in 2020), namelijk biodiesel in diesel en ethanol in benzine (*). In kleinere mate worden ‘geavanceerde biobrandstoffen’ op basis van rest- en afvalproducten gebruikt (8% in 2020).

Biodiesel wordt geproduceerd uit plantaardige olie, zoals koolzaadolie, zonnebloemolie enz. De chemische structuur is identiek aan die van fossiele diesel.  

Ethanol is een alcoholproduct dat ontstaat door vergisting van gewassen zoals bieten, rietsuiker, tarwe, maïs..
in het wegtransport en het spoorvervoer.

 

Biobrandstof wordt voornamelijk verkregen uit voedingsgewassen die we moeten importeren en die wereldwijd dus niet kunnen worden gebruikt voor voedselvoorziening. Het landgebruik dat daar extra voor nodig is, leidt mee tot ontbossing, wat de klimaatverandering in de hand werkt. Zo zijn biobrandstoffen op basis van soja of palmolie soms nog schadelijker dan fossiele brandstoffen.

Kruis aan wat past.

Ik wist dat diesel en benzine momenteel een minimale hoeveelheid biobrandstoffen of hernieuwbare synthetische brandstoffen moeten bevatten.
Groenere biobrandstoffen en synthetische brandstoffen moeten voorbehouden worden voor sectoren die moeilijk zonder verbrandingsmotor kunnen, zoals lucht- en scheepvaart.
De verplichting om biobrandstof uit voedingsgewassen te mengen bij diesel of benzine moet volledig worden afgeschaft.

Energietransitie

De federale overheid en de gewesten moeten er samen voor zorgen dat al vóór 2035 alle nieuw verkochte personenwagens en bestelwagens geen uitstoot van broeikasgassen meer veroorzaken en dat ook de uitstoot van de overige voertuigen sterk daalt.

Ze kan dit waarmaken aan de hand van volgende vijf types maatregelen.

 

Stel je voor dat jij mag beslissen welke maatregelen het belangrijkst zijn. Rangschik volgende mogelijkheden in volgorde van belangrijkheid:

Kies maximaal 5 antwoorden

Energietransitie

Net als andere EU-landen engageert België zich om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn om de ergste gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan. Daarvoor moeten we zo veel als mogelijk overstappen naar hernieuwbare energiebronnen en zorgen voor een betere energie-efficiëntie.

De federale regering heeft op korte termijn extra maatregelen genomen om
Onder andere door een tijdelijke verlaging van de btw op de installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in woningen jonger dan 10 jaar. Veel nuttige tips om zelf energie te besparen, vind je op de website Energywatchers.be
te zijn van fossiele brandstoffen.
Hoe kunnen we nog meer burgers overtuigen om de nodige investeringen te doen om hun huis, aankopen en omgeving klimaatvriendelijker te maken?
Kies maximaal drie opties en geef ze alle drie een nummer, waarbij nummer 1 voor jou de belangrijkste actie is.
Kies maximaal 3 antwoorden
Op een andere manier, namelijk….

Energietransitie

Europa en België zijn voor hun energie
België probeert net als andere EU-lidstaten minder energieafhankelijk te zijn door hernieuwbare energiebronnen in te schakelen, en andere leveranciers en bevoorradingsroutes te zoeken.
Daarbij houdt het rekening met hoe het met de energiereserves is gesteld, en met de internationale geopolitieke situatie.
Als er niet voldoende stroom of gas is, dan kan de federale overheid in uiterste nood delen van het net uitschakelen. Dit ‘afschakelplan’ kwam er in 2018 om het Belgische elektriciteitsnet te beschermen en om te voorkomen dat op bepaalde momenten het hele land zonder elektriciteit valt.
van de rest van de wereld. Hoe meer hernieuwbare energie we gebruiken, hoe minder afhankelijk we van andere landen worden.

Tegelijkertijd is er meer vraag dan ooit naar elektriciteit, door de overstap naar elektrische energie in de industrie, mobiliteit en verwarming. Het tegelijkertijd laden van miljoenen elektrische apparaten kan de stabiliteit van het elektriciteitsnet in gevaar brengen en is absoluut niet efficiënt. Daarom is het belangrijk om het stroomverbruik wat te spreiden.

Huishoudens en bedrijven kunnen consumeren tegen een lager tarief als ze stroom verbruiken tijdens momenten waarop er veel hernieuwbare energie wordt geproduceerd. Hiervoor moeten ze hun energieverbruik uitstellen tot die momenten. Zo worden verbruikspieken afgevlakt en wordt de variabele productie van hernieuwbare energie beter beheerd.

Hoe belangrijk vind jij het dat je altijd elektriciteit hebt, ook al verhoogt dit je elektriciteitsfactuur?

Energietransitie

De Europese Unie wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Uiterst belangrijk hierbij is dat de overstap van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen
Daarom bestaat er een Sociaal Klimaatfonds dat de gevolgen van de transitie betaalbaar moet houden, ook voor de meest kwetsbaren in de samenleving.
gebeurt.

 

Binnen deze ‘rechtvaardige transitie’ moeten de
De EU-lidstaten moeten hun inwoners, en vooral de kwetsbare huishoudens, adviseren over de manier waarop ze hun verbruik en energiefacturen kunnen doen dalen. Ze moeten de toegang tot hernieuwbare energie vergemakkelijken; duurzaam vervoer uitbreiden en betaalbaar maken; stages, opleidingen en omscholingen voorzien voor de transitie; en ondernemerschap in groene sectoren promoten. Lidstaten moeten er ook voor zorgen dat mensen in kwetsbare situaties beschermd worden, bijvoorbeeld door directe financiële steun, door de belasting op arbeid te verlagen ten gunste van groene doelstellingen, en door inkomenszekerheid te garanderen bij een veranderende arbeidsmarkt.
zo goed mogelijk opgevangen worden, moet omscholing voorzien worden voor mensen die hun job verliezen, en moet een betaalbare toegang tot essentiële diensten gegarandeerd worden voor iedereen.
Welke maatregelen kan de federale overheid nemen om ervoor te zorgen dat de energietransitie betaalbaar is voor alle lagen van de bevolking?
Welke maatregelen kan de federale overheid nemen om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen zijn met de juiste kennis en vaardigheden om die transitie technisch mogelijk te maken?

Energietransitie

Het bestrijden van energiearmoede is een absolute prioriteit voor de federale overheid. Sinds 2004 bestaat er voor elektriciteit en aardgas een sociaal tarief. Tijdens de energiecrisis werden een aantal
bijvoorbeeld de invoering van verschillende sociale energiefondsen, een verhoging van het sociale tarief, het instellen van een plafond op de elektriciteitsprijs, de invoering van een solidariteitsbijdrage voor gas en stookolie en een btw-verlaging naar 6 procent op leveringen van aardgas, elektriciteit en warmte via warmtenetten voor huishoudens
versterkt en uitgebreid om de burgers en bedrijven te helpen met hun hoge energiefacturen.

In hoeverre ga je akkoord met volgende uitspraken?

De federale overheid besteedt voldoende aandacht aan energiearmoede en een rechtvaardige energietransitie.
De overheid moet de meest kwetsbaren steunen om energiearmoede te voorkomen/te verhelpen.
De maatregelen die de federale overheid heeft genomen tijdens de energiecrisis hebben burgers (voldoende) geholpen met hun hoge energiefacturen.
Het is voor mij duidelijk welke maatregelen bestaan en hoe ik er een beroep op kan doen.

Energietransitie

Waterstof (H2) kan geproduceerd worden uit de splitsing van water (H2O) of uit aardgas (CH4). Je kan het verbranden zonder dat er daarbij CO2 of andere broeikasgassen vrijkomen. Waterstof kan daarom worden gebruikt als een koolstofvrije brandstof – bijvoorbeeld in industriële processen op hoge temperatuur – of als
Waterstof kan via brandstofcellen omgezet worden naar stroom, weliswaar met energieverlies
.

 

Bij bepaalde toepassingen is overstappen naar elektriciteit economisch niet rendabel of technisch moeilijk. De federale waterstofstrategie wil de industrie en het zwaar vrachtvervoer klimaatneutraal maken door waar nodig
Hoe duurzaam waterstof is, hangt echter in belangrijke mate af van hoe het wordt geproduceerd en waarvoor je het gebruikt. Zo kan waterstof onder andere gemaakt worden via elektrolyse met behulp van duurzame elektriciteit (groene waterstof), op basis van nucleaire energie (roze waterstof), of olie, gas of steenkool (grijze waterstof). Waterstof gemaakt met aardgas of olie veroorzaakt heel wat CO2-uitstoot.
te gebruiken.

 

De federale regering wil België positioneren als invoer- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof.

In hoeverre ga je akkoord met volgende uitspraken?

Ik was al op de hoogte van de federale waterstofstrategie voor aanvang van deze enquête.
Waterstof is noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen.
Het is voor mij duidelijk hoe waterstof een belangrijke schakel kan zijn in het halen van onze klimaatdoelstellingen.

Energietransitie

In hoeverre ga je akkoord met volgende uitspraken?

Om gemakkelijker meer waterstof te produceren, mag waterstof ook met behulp van fossiele brandstoffen worden geproduceerd.
De overheid moet investeren in het aanleggen van nieuwe waterstofpijpleidingen om de bevoorradingszekerheid voor België en onze buurlanden te verzekeren.
De overheid moet, waar nodig, bestaande aardgaspijplijnen aanpassen, zodat deze geschikt zijn voor het vervoer van waterstof.
Indien nodig mag de overheid gebruikmaken van onteigeningen om nieuwe waterstofpijplijnen aan te leggen.
Subsidies moeten in de eerste plaats naar toepassingen voor groene waterstof gaan.

Governance

Klimaatverandering is een uitdaging die alle beleidsdomeinen aanbelangt en die daardoor vraagt om ambitieuze actie op alle bestuursniveaus.

In België is het energie- en klimaatbeleid een gedeelde verantwoordelijkheid van de federale overheid en de gewesten. Het gebrek aan efficiënte samenwerking tussen deze niveaus wordt door experts vaak een belangrijke rem genoemd op de doeltreffendheid van het Belgische klimaatbeleid.

In welke mate ben jij het eens met volgende stelling?

"De samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid kan op het vlak van klimaat en energie verbeterd worden."

De federale regering moet burgers zo veel mogelijk betrekken bij haar keuzes in het klimaat- en energiebeleid. Dat kan door het opzetten van :
Kruis aan wat je vindt passen, meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Heb jij nog iets op te merken over over het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP)?
Dit waren al onze vragen over het federale deel. Er is ook een kort onderdeel met twee interfederale vragen over het Nationaal Energie- en KlimaatPlan (NEKP), waarvoor zowel de gewesten, gemeenschappen als de Federale Staat bevoegd zijn.

Mening over nationaal plan

Hier vragen we naar jouw mening over het

Het Nationaal Energie- en Klimaatplan , bestaat uit:

- gemeenschappelijke-teksten die door de drie gewesten en de federale overheid zijn goedgekeurd en die bindend zijn voor alle gewesten en de federale Staat;

- teksten die specifiek en dus enkel bindend zijn voor de gewesten of federale Staat., onder de titels ‘Federale Staat’, ‘Vlaams Gewest’, ‘Waals Gewest’ en ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, die alleen bindend zijn voor de betrokken entiteit, en die onder hun respectieve verantwoordelijkheid vallen.

 

Die laatste teksten komen uit de (lucht-,) klimaat- en energieplannen of zijn bijdragen van de verschillende gewesten en de federale Staat aan het Nationaal Energie- en KlimaatPlan:

Op 21 april 2023 en 27 oktober 2023 heeft de federale regering akte genomen van de actualisering van het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP 2023).

Op 12 mei 2023 heeft de Vlaamse regering het geactualiseerde ontwerp van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) goedgekeurd.

Op 21 maart 2023 heeft de Waalse regering het Lucht-, Klimaat- en Energieplan voor 2030 goedgekeurd.

Op 27 april 2023 heeft de Brusselse regering het gewestelijk Lucht-, Klimaat- en Energieplan goedgekeurd.

.

Je vindt dit document terug op de website nationaalenergieklimaatplan.be.

Over het algemeen, hoe beoordeel jij het bijgewerkte Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) van België? Heb jij opmerkingen over het Nationaal Energie- en Klimaatplan in het algemeen en over de uitvoering ervan?
Aan welke sectoren hecht je het meeste belang in het NEKP?
meerdere opties mogelijk.

Socio-demografische vragen

Ter afsluiting zullen we je nog enkele persoonlijke vragen stellen. Dit doen we om de resultaten statistisch te kunnen analyseren. Alle informatie die je geeft, blijft strikt vertrouwelijk en anoniem.

Socio-demografische vragen

Hoe zou je jezelf omschrijven?
In welk jaar ben je geboren?
Je antwoord moet tussen 1900 en 2010 liggen
In dit veld mag alleen een geheel getal worden ingevoerd.
Hoeveel personen maken deel uit van het huishouden waartoe je behoort?
Met ‘huishouden’ bedoelen we alle personen met wie je samen een huishouden vormt én onder hetzelfde dak woont.
In dit veld mag alleen een geheel getal worden ingevoerd.
Ikzelf en
personen

Socio-demografische vragen

Ben je:

Socio-demografische vragen

Wat is je hoogst behaalde diploma?
Wat doe je voornamelijk in het dagelijkse leven? Kies de optie die het best bij je past.

Socio-demografische vragen

Ben je huurder of eigenaar van de woning waar je hoofdzakelijk verblijft?
Woon je in België?
Wat is de postcode van de gemeente waar je hoofdzakelijk verblijft?
Je antwoord moet tussen 1000 en 9999 liggen
In dit veld mag alleen een geheel getal worden ingevoerd.
In welk land woon je?

Socio-demografische vragen

Hoe is de financiële situatie van je huishouden op dit moment?